Regeling Doorstroomprogramma
Regeling Doorstroomprogramma
Regeling Doorstroomprogramma
Regeling Doorstroomprogramma
Doorstroomprogramma
Doorstroomprogramma
Regeling Doorstroomprogrammaage not found
page not found
page not found
page not found
page not found
page not found
page not found
page not found
page not found
Fontys Empower
Fontys Empower
Fontys Empower
Fontys Empower
Fontys Empower
Fontys Empower
Fontys Empower
Fontys Empower
page not found
page not found
page not found
page not found
page not found
page not found
Scroll

Fontys Empower
2023- 2024

Naam doorstroomprogramma: Fontys Empower
Engelse benaming: Fontys Empower

Inhoud doorstroomprogramma

Fontys Empower is een programma van Fontys Pulsed, voor studenten die zijn vastgelopen of uitgevallen in hun Fontys-studie. Tijdens het programma ontwikkelen studenten hun professionele identiteit. Daarnaast ontwikkelen ze (verbeterde) studievaardigheden, (toekomstige) professionele vaardigheden en doen ze TEC-kennis en TEC-skills op. Na het succesvol voltooien van het Fontys Empower-programma, hebben studenten een doordachte en onderbouwde keuze gemaakt voor een vervolgstudie. Ook hebben ze de tools meegekregen om deze succesvol te doorlopen en zich te ontwikkelen tot de professional die zij willen worden.

Studenten beginnen met het identificeren van hun persoonlijke identiteit: wie ben je en waar liggen jouw interesses, talenten en waarden en hoe zijn deze ontstaan? Vervolgens gaan studenten actief aan de slag met de ontwikkeling van hun professionele identiteit door te werken aan uitdagende challenges in domein (specifieke) contexten. Hiermee gaan ze procesmatig aan de slag middels Design Based Learning. Op deze manier leren ze om op een actiegerichte en creatieve manier resultaatgericht te werken. Deze manier van werken kunnen ze vervolgens toepassen om succesvol te zijn in hun verdere studie en beroep. In het programma is er veel aandacht voor het ontwikkelen van studievaardigheden. Dit gaat onder andere om zelfsturend leren en het ontwikkelen van een onderzoekende houding. Ook gaan studenten aan de slag met het ontwikkelen van professionele vaardigheden voor de toekomst, zoals het werken met nieuwe technologieën en het ontwikkelen van een ondernemende houding.

Met dit totaalpakket kunnen studenten een bewuste studie- en loopbaankeuze maken en hebben zij kennis en vaardigheden opgedaan om hierin succesvol te zijn.

Na het voltooienvan het doorstroomprogramma Fontys Empower zijn studenten in staat om:
·       Te beschrijvenwie zij als professional in de toekomst willen zijn, en dit te onderbouwen metervaringen die ze hebben opgedaan met bijpassende werkzaamheden;
·       De context tebenoemen waarin hun talenten, interesses, waarden en inspiraties tot hun rechtkomen, en waarin zij zich kunnen ontwikkelen tot toekomstig professional;
·       Te beschrijvenwelke rol zij in de toekomstige maatschappij willen spelen, en dit te onderbouwenmet ervaringen die ze hebben opgedaan met bijpassende werkzaamheden;
·       Hun talenten,waarden en inspiraties te benoemen, en deze uit te dragen naar anderen;·       Bewustrekening te houden met hun talenten en valkuilen bij het plannen en uitvoerenvan hun studie-werkzaamheden;·       Succesvol hun(studie)doelen te behalen, met behulp van een persoonlijke aanpak en verbeterdestudievaardigheden;
·       Opeen grondige en planmatige manier informatie te verzamelen (bijvoorbeeld viainterviews met stakeholders, documentanalyse of data-analyse) en dezeinformatie te gebruiken het maken van ontwerpen (onderzoekende houding);
·       Zelfstandig enproactief aan de slag te gaan met het ontwerpen van de challenge-oplossingen enhet heroriënteren op hun studiekeuze (ondernemende houding);
·       (Toekomstige)technologieën te gebruiken bij het maken van ontwerpen of bij het presenterenvan hun ontwerpen;
·       Trendsen ontwikkelingen in hun interessegebied te beschrijven, en aan te haken bijéén van deze ontwikkelingen in één van hun ontwerpen;
·       De methodiekvan Design Based Working te gebruiken om met opdrachten aan de slag te gaan entot een oplossing te komen;
·       Elke stap uithun Design Based Working proces te documenteren en deze documentatie tegebruiken om hun proces uit te leggen.

Overzicht onderwijsactiviteiten doorstroomprogramma

Het programma kentde volgende opbouw:Week 1 – 3: Landenbij Empower en het verkennen van het gene waar het hart sneller van gaatkloppen. De student onderzoekt, vertelt en licht toe wat fascineert ofinspireert aan deze persoon, het onderwerp of de plek en ontdekt op deze manierde eerste stappen van de persoonlijke identiteit, emoties en fascinatie;

Week 4 - 6: Studenten nemen een ‘duik’ in hunlevensverhaal met de ups en de downs en onderzoeken welke rollen de student inneemtin bepaalde situaties in het heden en verleden. En welke personen en/ofgebeurtenissen een belangrijke rol hebben gespeeld of nog spelen. Dit verhaalvan je leven wordt vertaald naar een echt speelbaar spel + spelhandleiding.Daarnaast wordt het proces vastleggen in een Design-based working proces (Infographic).
Week 7 – 9: Indeze challenge wordt samengewerkt in een team. Samen zijn de studenten vanbetekenis zijn voor een specifieke doelgroep door een product/dienst (oplossingvan een vraagstuk) te maken die speciaal bij deze doelgroep past. Hiervoor doende studenten onderzoek naar de doelgroep en zijn er meerdere contactmomenten methen. Bij de presentatie van het uiteindelijke product wordt verantwoord waarom hetproduct/dienst past bij de doelgroep, dit is onderbouwd door feedback vanuit dedoelgroep.
Week 10 – 12: Studentenontwikkelen hun onderzoekende houding door actief informatie te verzamelen overstudiemogelijkheden binnen (of buiten) Fontys (toepassen verkennend onderzoek).Er wordt een verkennend onderzoek uitgevoerd waarin zowel desk- alsfieldresearch uitgevoerd wordt. Tijdens dit onderzoek wordt alles rondomopleidingen (talenten, interesses en fascinaties) in kaart gebracht,opleidingen bezocht gesproken met experts en betrokkenen. Dit wordt verwerkt ineen eigen casefile waarin data fysiek wordt maakt en welke wordt gebruikt om depresentatie te versterken
Week 13 – 15: Tijdensde eerdere challenges is de student bezig geweest met het beantwoorden van devragen: ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik’. Tijdens deze weken worden deantwoorden op deze vragen bij verzameld en de belangrijkste elementen hieruit gehaald.Daarnaast wordt verder ingezoomd op de situatie waar de nu in bevindt. Destudent zoomt verder in op de opleidingen, domeinen of richtingen, opzoek naarnieuwe informatie. De belangrijkste elementen van ‘wie ben ik, wat kan ik enwat wil ik’ worden gekoppeld met de waarden, interesses aan de eventueletoekomstige studie richting en/of beroepsbeeld.
Week 16 – 18: Er wordt teruggekeken op deafgelopen challenges in Empower. De student vertaalt opgedane kennis en inzichtin talenten, fascinaties, interesses en valkuilen in een tastbaar product ofeen dienst/service. Denk aan een combinatie van de richting waarin verder wordtgegaan en hoe de student zich daarop kan voorbereiden + een My Spark 2.0. In ditproduct wordt de opgedane kennis toegepast in combinatie met de interesses enfascinaties in de richting van de nieuwe stap. Vandaar de Spark 2.0  

De leerlijnen ‘Personalen Professional Identity’, Technologie en Makership en ‘Design Based Working’lopen als een rode draad door het programma heen. Vanuit deze leerlijnen is erallerlei onderwijsaanbod: zoals lessen, workshops en field trips naar bedrijven,scholen en/of organisaties. Deze bijeenkomsten geven studenten de kennis envaardigheden om de opdrachten te kunnen voltooien en uiteindelijk in hunportfolio aan te tonen dat ze de doelen van het programma behaald hebben.


Ingangseisen per onderdeel: het is niet noodzakelijk om de opdrachten van een vorig onderdeel succesvol voltooid te hebben om aan een volgend onderdeel te kunnen beginnen.

Toetsing doorstroomprogramma en aanmelding voor toetsen

In onderstaand schema is een overzicht weergeven van de toetsing in het Empower-programma: De studentdoorloopt 3 fasen (2 challenges per fase) tijdens het Empower programma enwerkt tijdens een fase aan leeruitkomsten gekoppeld aan de fase. Tijdens depresentatie van de fase wordt de student beoordeeld of de leeruitkomstenaangetoond zijn.

Fase 1 bevat de volgende leeruitkomsten:
A1> Je hebt een duidelijk beeld van je persoonlijke interesses en de dingenwaar je energie van krijgt. Ook heb je inzicht in de omgevingskenmerken dieinvloed hebben op jou en jouw gedrag en op welke manier je dit tot uiting laatkomen.    C1> Je bent zowel mondeling als schriftelijk in staat om op een duidelijke eneffectieve manier te communiceren.  Daarnaastbewijs je dat je kennis hebt van jouw eigen manier van communiceren en hoe ditoverkomt op anderen. D1> Je vergroot je kennis en kunde rondom materialen & de verwerking ervanen maakt een doordachte keuze bij het creëren van een product of prototype.

Fase 2 bevat de volgende leeruitkomsten:
A2> Je kunt aan de hand van praktijkvoorbeelden duidelijk maken wat jouwunieke talenten & valkuilen zijn. Daarnaast ben je in staat om een relatiete leggen tussen jouw talenten, waarden en drijfveren en deopleidings-/beroepsrichtingen die hierbij passen. B1> Je bent in staat om vanuit jouw persoonlijke motivatie concrete enhaalbare (ontwikkel)doelen te formuleren. Je laat zien dat je in staat bent omzelfstandig de gestelde doelen te realiseren aan de hand van een planning. 
B2 > Je kunt in teamverband samenwerken aan eenuitdagende challenge waarbij de gestelde doelenworden bereikt. Je neemt regie en verantwoordelijkheid en zet je talent(en) inom jouw aandeel in het geheel te realiseren.  
D2 > Je bent in staat om je gedachten aande hand van een ontwerpproces om te vormen naar concrete en tastbare prototypes. 
D3 > Je bent in staat om theoretisch &praktisch onderzoek doen en de data/inzichten die hieruit voortkomen teverwerken in je challenge.   

Fase3 bevat de volgende leeruitkomsten: 
A3> Je hebt een duidelijk beeld van de toekomstige professionele rol waar jenaartoe wilt bewegen. Je kunt onderbouwen waarom je energie krijgt van ditperspectief en op welke manier deze rol aansluit bij jouw uniekepersoonskenmerken.  
B3 > Je toont professioneel gedrag en bent in staat omje gedrag aan te aanpassen aan de context waarin je je bevindt. C2> Je bent in staat om op een effectieve manier te presenteren. Je maaktbewuste keuzes om je presentatie en de ondersteunende communicatiemiddelen dieje hierbij inzet aan te laten sluiten bij verschillende doelgroepen encontexten. Je toont aan hoe je hierin gegroeid bent gedurende je periode bij Empower.    Tijdenseen fasebeoordeling kunnen ook leeruitkomsten uit eerdere fasen wordenbeoordeeld.

Inschrijven voor toetsen
Studenten hoevenzich niet in te schrijven voor de toetsen.

Herkansingen
Met betrekking tot herkansen van nietbehaalde onderdelen wordt de FHE-OER-Bachelor aangehouden. Hierin staat dat eenherkansing kan bestaan uit het repareren of overdoen van een toets:   Reparatie:wanneer een toets resultaat naar een voldoende verbeterd kan worden d.m.v. eenaanpassing of aanvulling, dan is er sprake van een reparatie. Hieronder valtbijvoorbeeld het inleveren van werk na de deadline, het aanpassen of aanvullen vaningeleverde werk op basis van feedback. Voorwaarden voor reparatie zijn datdeze zelfstandig kan worden uitgevoerd door de student en het niet noodzakelijkis de module opnieuw te volgen. De reparatie wordt binnen een voorafafgesproken tijd ingeleverd bij de docent. De reparatie wordt als herkansingdoorgegeven aan het onderwijsbureau.   Overdoen:wanneer een toets resultaat niet naar een voldoende verbeterd kan worden d.m.v.een reparatie, dan is herkansing alleen mogelijk bij de eerstvolgende keer datde toets weer wordt aangeboden. Het nieuwe toets resultaat wordt als herkansingdoorgegeven aan het onderwijsbureau.  
 

Afronding van het doorstroomprogramma

Een student heeft het doorstroomprogramma succesvol afgerond, wanneer de student de leeruitkomsten, zoals te lezenin artikel 5, uit het programma heeft aangetoond. De examencommissie verstrektelke student die het doorstroomprogramma succesvol heeft afgerond een bewijsvan succesvolle afronding.

Examencommissie (artikel 38 algemeen deelOER)

De centrale kamervan de examencommissie van Fontys Hogeschool Engineering is bevoegd omindividuele verzoeken van studenten te behandelen, die betrekking hebben tot detoetsing van het doorstroomprogramma Empower.  

De Examencommissiekan bereikt worden via:
examencommissie-engineering@fontys.nl

Geldigheid

Deze informatie indeze regeling geldt voor het studiejaar 2023-2024.

Doelgroepdoorstroomprogramma Fontys Empower

FontysEmpower is voor studenten die zijn vastgelopen of uitgevallen in hun(Fontys-)studie.

Aan studentenworden voor deelname en afronding van het doorstroomprogramma geen andere eisengesteld dan opgenomen in de hier uitgewerkte regeling.

Do you have any questions or comments?

CONTACT 

Let's get in touch

We are looking forward to starting a conversation with you! It does not matter if you are a student, a parent, a higher education professional, a company representative, or a cat: drop a line via WhatsApp, email or just simply fill in the form. Take your pick, it's all good.

WhatsApp: +31 6 13701462
Email: pulsed@fontys.nl
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Please refresh and try again.